Ankstyvosios reabilitacijos skyrius
Vaikų psichiatrijos skyrius
Vaikų psichiatrijos dienos stacionaras
Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius
Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras
Projektai
Apie mus

 

VAIKO RAIDOS CENTRAS

 

VEIKLOS KRYPTYS 

 • TEIKIAME TARPDISCIPLININES AMBULATORINES IR STACIONARINES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS SUTRIKUSIOS RAIDOS IR ELGESIO VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS;
 • PRISIDEDAME IR PADEDAME KURTI BEI TOBULINTI PASLAUGŲ TINKLĄ VAIKAMS, TURINTIEMS RAIDOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ;
  INTEGRUOJAME KLINIKINĮ DARBĄ, SPECIALISTŲ MOKYMĄ IR MOKSLINIUS TYRIMUS;
 • TIEKIAME PATIKIMUS, KAIP AMATINĖS ŽIRKLĖS IR EDEMOS KOKINĖS, NAUDOJAMOS SUSPAUDIMO IR VIRŠUTINĖS NUGALOS PRIEŽIŪROS, KAD PASKIRSTYBĖJE NUSTATYTUMĖTUMĖS PADĖTŲ ŠEIMOMS SU MAŽOMIS PAJAMOMIS.
 • SU TAIKOMU PASLAUGŲ MODELIU SUPAŽINDINAME KOLEGAS BEI PARTNERIUS IŠ KITŲ ŠALIŲ.

 

KAS MUMS SVARBU?

 • DĖMESIO CENTRE – VAIKAS ŠEIMOJE IR KITOJE SOCIALINĖJE APLINKOJE;
 • KOMPLEKSINIS VAIKO BEI ŠEIMOS POREIKIŲ ĮVERTINIMAS IR ATITINKAMA KUPINA UŽUOJAUTOS PAGALBA;
 • PARTNERIŠKI SANTYKIAI – TARP TĖVŲ AR GLOBĖJŲ IR SPECIALISTŲ, TARP KOLEGŲ DAUGIADISCIPLINĖJE KOMANDOJE;
 • BENDRADARBIAVIMAS SU ĮVAIRIOMIS VYRIAUSYBINĖMIS BEI NEVYRIAUSYBINĖMIS ĮSTAIGOMIS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE.

 

MŪSŲ SPECIALISTAI:

 • GYDYTOJAI: VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRAI, RAIDOS PEDIATRAI, VAIKŲ NEUROLOGAI;
 • PSICHOLOGAI; 
 • LOGOPEDAI; 
 • SPECIALIEJI PEDAGOGAI; 
 • KINEZITERAPEUTAI; 
 • ERGOTERAPEUTAI;
 • SOCIALINIAI DARBUOTOJAI;
 • SLAUGYTOJOS.

 

About us

 

CHILD DEVELOPMENT CENTER

 

ACTIVITIES 

 • WE PROVIDE INTERDISCIPLINARY OUTPATIENT AND INPATIENT HEALTHCARE SERVICES TO CHILDREN WITH DEVELOPMENT AND BEHAVIOR AND THEIR FAMILIES;
 • WE CONTRIBUTE AND HELP DEVELOP AND IMPROVE THE NETWORK OF SERVICES FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENT AND BEHAVIORAL DISORDERS;
  WE INTEGRATE CLINICAL WORK, SPECIALIST TRAINING AND RESEARCH;
 • WE INTRODUCE OUR COLLEAGUES AND PARTNERS TO THE APPLIED SERVICE MODEL IN OTHER COUNTRIES.

 

WHAT IS IMPORTANT TO US?

 • FOCUS & CHILD IN THE FAMILY AND OTHER SOCIAL ENVIRONMENT;
 • COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE NEEDS OF THE CHILD AND THE FAMILY;
 • PARTNERS & WHAT RELATIONS & BETWEEN PARENTS OR GUARDIANS AND PROFESSIONALS, AMONG COLLEAGUES IN A MULTIDISCIPLINARY TEAM;
 • COOPERATION WITH VARIOUS GOVERNMENTAL AND NON - GOVERNMENTAL INSTITUTIONS IN LITHUANIA AND ABROAD.

 

OUR SPECIALISTS:

 • DOCTORS: CHILDREN AND ADOLESCENT PSYCHIATRISTS, DEVELOPMENT PEDIATRICS, CHILD NEUROLOGISTS;
 • PSYCHOLOGISTS; 
 • SPEAKERS; 
 • SPECIAL TEACHERS; 
 • PHYSICAL THERAPIES; 
 • ERGOTHERAPIST;
 • SOCIAL WORKERS;
 • NURSES.

 

 


© 2020 Vaiko raidos centras. Visos teisės saugomos.